Rendifirma.ee seadme rendilepingu tingimused

Kehtivad alates 03.2021

1. MÕISTED

1.1. Rendileandja – Leht metall OÜ (registrikood 14281422);
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud seadme rendileping;
1.5. Seade - Lepingus nimetatud ja Lepingu alusel renditav tööriist või muu vara.

2. SEADE JA SELLE VÄÄRTUS

2.1. Rendileandja on Rentnikule rentinud ühe või mitu Lepingu põhitekstis nimetatud alljärgnevatest seadmetest:
2.1.1. akuhekilõikur Husqvarna 520iHD70;
2.1.2. akuhekilõikur teleskoopvarrega Husqvarna 5201HT4;
2.1.3. akukõrglõikur Husqvarna 115iPT4;
2.1.4. akulehepuhur Husqvarna 120iB;
2.1.5. akukettsaag Husqvarna 436Li;
2.1.6. akumuruõhutaja Husqvarna S138i;
2.1.7. hõljukniiduk Husqvarna GX 560;
2.1.8. Husqvarna aku BLi200;
2.1.9. Husqvarna akulaadija QC330;
2.1.10. oksapurustaja Stihl GHE150;
2.1.11. Survepesur Stihl;
2.1.12. tööstuslik tolmuimeja Columbus;
2.1.13. murutrimmer Stihl;
2.1.14. tekstiilipesur Kärcher Puzzi 8/1 C;
2.1.15. paindlik põrandaotsik Kärcher tekstiilipesurile;
2.1.16. aurupesur tolmuimejaga Kärcher SV7;
2.1.17. tuhaimur Kärcher AD4 Premium;
2.1.18. akutrellide komplekt DeWalt;
2.1.19. akuorbitaallihvija DeWalt DCW210B;
2.1.20. kompressor Aflatek koos värvipüstoli komplektiga Geko;
2.1.21. aknapesurobot Winbot 850;
2.1.22. aknapesurobot Winbot X;
2.1.23. kulmutusagendi remondikomplekt;
2.1.24. Aerulaud Aqua Marina.

3. RENDIPERIOOD JA SEADME TAGASTAMINE

3.1. Leping jõustub Poolte poolt allkirjastamisel ja lõpeb Seadme tagastamisel Rendileandjale (Rendiperiood). Rendiperioodi esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päev.
3.2. Seade antakse Rentnikule üle ja see tuleb tagastada kas Rendileandja Lepingus märgitud aadressil või Rentniku asukohas. Seadme üleandmise ja tagastamise aeg ning koht tuleb eelnevalt Rendileandjaga telefoni teel kooskõlastada.
3.3. Rentnik tagastab Seadme Rendileandjale Lepingus nimetatud kuupäeval hiljemalt kell 10.00 (Tagastustähtaeg). Seadme hilisemal tagastamisel on Rentnik kohustatud maksma renditasu ka tagastamise päeva eest.
3.4. Seadme tagastamisega viivitamisel on Rentnik kohustatud esimesel võimalusel informeerima sellest Rendileandjat tekstisõnumi või e-posti teel ja teatama Seadme tagastamise aja. Sellisel juhul on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale renditasu vastavalt rendiperioodi tegelikule pikkusele, hüvitama Rendileandjale viivitamisega põhjustatud kahju ja tasuma Rendileandja nõudmisel leppetrahvi. Kõik tasud ja hüvitised maksab Rentnik sellisel juhul viivitamatult Seadme tagastamisel.
3.5. Pooled fikseerivad Seadme tagastamise tagastuslehe allkirjastamisega.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED

4.1. Lepingus märgitud renditasule ei lisandu käibemaks, kuna Rendileandja ei ole käibemaksukohustuslane.
4.2. Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas ja makstakse üldjuhul ettemaksena Lepingu sõlmimisel. Ülekandega tasumisel tehakse tasumise tähtaja kohta Lepingusse märge.
4.3. Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel Rentniku poolt on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Rentnikul on õigus kasutada Seadet iseseisvalt vastavalt Lepingule ja Seadme kasutusjuhendile.
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. kasutama Seadet vastavalt selle sihtotstarbele, Seadme kasutusjuhendile ja tasuma Rendileandjale renditasu;
5.2.2. Seadme rikke/kahjustumise esinemisel teavitama sellest viivitamatult Rendileandjale tekstisõnumi või e-posti teel ning fikseerima rikke/kahjustumise foto või videoga. Rentnikul ei ole õigust Seadet ise remontida;
5.2.3. kasutama ja hoidma seadet heaperemehelikult, tegema kõik endast oleneva Seadme säilimiseks (st vältima Seadme vargust, kadumist, hävinemist, mittesihtotstarbelist kasutamist jne) ja tagastama Seadme Rendileandjale vähemalt samas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist, sh. tagastama renditud Seadme puhastatult;
5.2.4. mitte andma Seadet allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

6. VASTUTUS

6.1. Lepingu sõlmimisega lähevad Rentnikule üle Seadme juhusliku hävimise risk ja Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus.
6.2. Rentnik kannab vastutust Seadme säilimise eest kogu Rendiperioodi vältel. Seadme hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mittesõltuvatel põhjustel ei ole vastutuse vähendamise ega sellest vabastamise aluseks.
6.3. Rendileandja ei vastuta Seadme purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest, samuti kahjude eest, mida Seade võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda Seadme rikke tõttu.

7. KAHJU HÜVITAMINE

7.1. Rentnik on kohustatud hüvitama Seadme kahjustumise, hävinemise, kadumise või mittetagastamisega Rendileandjale põhjustatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel.
7.2. Seadme hävinemise, kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel vms. juhul maksma Rendileandjale Lepingu punktis 2 nimetatud Seadme väärtusele vastavat hüvitist 10 päeva jooksul vastava nõude saamisel Rendileandja poolt.
7.3. Kui Rentnik jätab Lepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt Seadme tagastamata, on ta kohustatud hüvitama Rendileandjale Seadme kättesaamisega seotud kulud või Seadme väärtuse.
7.4. Rendileandjal on õigus nõude Rentnikult leppetrahvi summas 50 eurot, kui:
7.4.1. Rentnik tagastab Seadme määrdunult;
7.4.2. Rentnik ei tagasta Seadet Tagastamistähtajaks (õigus nõuda leppetrahvi iga tähtaega ületanud päeva eest).

8. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS

8.1. Kui Rentnik on juriidiline isik ja Lepingu sõlmimisel esindab Rentnikku juhatuse liige, siis käendab esindav juhatuse liige Rentniku poolt Lepinguga võetud kõiki kohustusi Rendileandja ees maksimumsummas kuni 5000 eurot.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja läbirääkimiste tulemusetusse korral Harju Maakohtus.
9.2. Leping lõpeb (i) Seadme tagastamisel Rentniku poolt; (ii) Seadme hävimisel või (iii) teistel seaduses toodud alustel.
9.3. Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt etteteatamistähtajata üles öelda, nõuda Seadme tagastamist ja/või Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmist ja/või kahju hüvitamist, kui:
9.3.1. Seadme seisund halveneb Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu ja/või tekib oht Seadme kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks;
9.3.2. Rentnik on rikkunud Seadme Tagastustähtajaks tagastamise kohustust.